spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTin mớiCần Thơ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các cơ...

Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù

Qua triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 45/2022/QH15 đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của thành phố, nhất là tính liên kết trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố nói riêng và của vùng ĐBSCL nói chung.

Quyết tâm cao

UBND TP. Cần Thơ vừa có Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Đánh giá về những mặt làm được, theo UBND TP. Cần Thơ, công tác quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 45) luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, ngay sau cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên từ thành phố đến phường, xã để quán triệt tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng, thực hiện tốt nhằm tuyên truyền, vận động người dân, công đồng doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ luôn thể hiện quyết tâm, cố gắng, tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, góp phần hoàn thành các nội dung theo thẩm quyền của Chính phủ, phát huy hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương.

UBND thành phố đã kịp thời tham mưu, trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết, phê duyệt các Chương trình, Đề án để tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo UBND thành phố ban hành các Kế hoạch, Chương trình cụ thể hóa nhiệm vụ trong các lĩnh vực.

Qua triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của thành phố, nhất là tính liên kết trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố nói riêng và của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Xuân Hội

Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Xuân Hội

Một số nhiệm vụ tiến độ còn chậm

Tuy nhiên, UBND TP. Cần Thơ cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đó là, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có hiệu quả chưa cao, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết do nguồn lực của thành phố còn khó khăn, hạn chế, như: Các chính sách về tài chính, ngân sách; chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức;

Bên cạnh đó, tính chủ động trong phối hợp, đề xuất chưa cao, do đó một số cơ chế chính sách đặc thù chưa được triển khai hoặc chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện.

Cụ thể, đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, hiện nay chưa quy định nội dung về phân cấp thẩm quyền cho TP. Cần Thơ để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chưa có quy định hoặc hướng dẫn liên quan đến phương pháp xác định giá sản phẩm tận thu sản phẩm nạo vét.

Đối với dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ, quy định pháp luật hiện hành chưa có khung pháp lý về mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm liên kết, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư hạ tầng; việc thu hồi đất để thành lập Trung tâm theo quy định tại Luật Đất đai không thuộc diện thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai, do đó việc thu hồi đất để thành lập Trung tâm sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai cụ thể hóa, đưa nội dung Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội đi vào thực tế, mang lại hiệu quả cao nhất, TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ, đạt chất lượng nội dung Nghị quyết. Trong đó, phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu đề xuất, kịp thời tham mưu UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành trung ương hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết theo lộ trình, thời gian và nội dung được phân công cụ thể.

Về công tác quản lý tài chính, ngân sách, thành phố thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thu.

Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án huy động nguồn lực và tăng thu ngân sách; Đề án thu phí theo Nghị quyết số 45/2022/QH15; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Về công tác quản lý đất đai, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hàng năm…

Về công tác quản lý quy hoạch, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng để sớm được thẩm định, làm cơ sở trình phê duyệt Quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung thành phố theo đúng quy định.

Đối với chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, duy trì tốt nguồn thu ngân sách thành phố đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu hàng năm vào khoảng 9% – 10% so với năm trước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng, thiết yếu; không để phát sinh các nhiệm vụ chi quá lớn; góp phần đảm bảo khả năng tự cân đối ngân sách địa phương, tạo nguồn cải cách tiền lương đủ điều kiện triển khai thực hiện chính sách.

Đối với chính sách về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 9096/BGTVT-KCHT ngày 17/8/2023 về việc nghiên về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ; trong đó tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương trong công tác lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường dự án.

Đối với Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương trong công tác lập và phê duyệt đề án Trung tâm; triển khai các hướng dẫn của Trung ương về mô hình tổ chức tổ chức hoạt động của Trung tâm làm cơ sở cho triển khai các bước tiếp theo về cập nhật Kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung xây dựng, công tác lập thủ tục đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào Trung tâm.

Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Cần Thơ về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; quy hoạch; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2022.

Trúc Giang

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/

Tin Mới