spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủHoạt động địa phươngChương trình hành động của Chính phủ xây dựng, phát triển TP....

Chương trình hành động của Chính phủ xây dựng, phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc TP. Cần Thơ, ảnh Xuân Hội

Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân TP. Cần Thơ về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của TP. Cần Thơ.

Phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ, phối hợp chặt chẽ gắn với trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương và đảm bảo tính khả thi. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành và TP. Cần Thơ gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Thành phố.

Chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm của TP. Cần Thơ đạt mức 7,5- 8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10-12,5%/năm. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao.

Đến năm 2025, GRDP/người đạt 6.200- 6.800 USD. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 54,17- 54,73% GRDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 33,71- 33,99%, nông nghiệp chiếm 5,61- 5,9%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94-5,95%.

Giai đoạn 2026 – 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt mức 7 – 7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP/người đạt 9.400- 11.000 USD. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 56,49 – 56,71%, công nghiệp và xây dựng chiếm 34,02 – 34,28%, nông nghiệp chiếm 3,42 – 4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5 – 5,59%.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, các Bộ, ngành và TP. Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1 – Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2 – Thực hiện tốt công tác quy hoạch và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát huy vai trò là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

3 – Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tập trung nguồn lực để nghiên cứu.

4 – Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

5 – Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh; khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc.

6 – Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

7 – Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Về tổ chức thực hiện, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết này… Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động trên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định.

Đối với TP. Cần Thơ, xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Chính phủ; chủ động nghiên cứu thực hiện thí điểm một số mô hình, quy định đối với các trường hợp phát sinh trong thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long và với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM để cùng khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần phát triển đồng bộ các vùng và cả nước…

Trúc Giang

Nguồn: https://baodautu.vn

Tin Mới