spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủUncategorizedDành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các khu...

Dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp

(CT) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2021/NÐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH)” trong đó có nội dung điều chỉnh liên quan đến phát triển NƠXH tại khu công nghiệp (KCN).

Công nhân may mặc làm việc tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko, KCN Trà Nóc.

Ở nội dung sửa đổi, bổ sung Ðiều 6 của Nghị định 100 “Quỹ đất để phát triển NƠXH tại KCN”, Nghị định 49 nêu rõ: Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng NƠXH, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó. Trường hợp KCN đang trong giai đoạn hình thành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu NƠXH cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH được lựa chọn theo quy định tại Ðiều 8 của Nghị định này triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu NƠXH được phân bổ một phần hoặc toàn bộ vào giá thành kinh doanh hạ tầng KCN đó.

Trường hợp KCN đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển NƠXH; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH được lựa chọn theo quy định tại Ðiều 3 của Nghị định này triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương. Ðối với các KCN chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN đó để dành phần diện tích đất phát triển NƠXH, thiết chế của công đoàn cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó theo quy định tại khoản 3 Ðiều 77 Luật Ðầu tư số 61/2020/QH14 (ngày 17-6-2020).

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Nguồn: baocantho.com.vn

Tin Mới