spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTrình tự thủ tục đầu tưDự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

3. TRƯỜNG HỢP LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

3.2  Dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư:

Bước 1: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Đầu mối liên hệ: Văn phòng ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt

Thủ tục: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Bước 4: Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất (tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất và trình cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và các bước kế tiếp theo quy định

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Bước 5: Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử đụng đất

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bước 6: Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Bước 7: Sau khi có kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bước 8: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (hoặc lập tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình đối với dự án nhỏ hơn 05ha)

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bước 9: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Bước 10: Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Thủ tục:  TT 18- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường – Đính kèm

Bước 11: Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (nếu có); thẩm định thiết kế cơ sở

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Điều 54 Luật xây dựng năm 2014 quy định về những nội dung cần báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Bước 12: Nhà đầu tư lập, thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công; dự toán (nếu có); cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ;

Thủ tục:

HD 24- Hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng – Đính kèm

Đầu mối liên hệ: Công An TP Cần Thơ

Thủ tục:

– Tt 42- Quy Trình Thẩm Duyệt Thiết Kế Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Đính kèm

Bước 13: Nhà đầu tư triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác dự án

Đầu mối liên hệ:  Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục:  Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 4, Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Tin Mới