spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTrình tự thủ tục đầu tưDự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy...

Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

1.2 Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai:

Bước 1:  Tìm hiểu thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, định hướng liên quan đến dự án.

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Hướng dẫn số 24 về một số nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng.

Đính kèm Hướng dẫn số 24 –

 Bước 2: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư:

– Ngoài Khu Công nghiệp:

Đầu mối liên hệ: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thủ tục: Phần I – Đính kèm

– Trong Khu Công nghiệp:

Đầu mối liên hệ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Thủ tục:  Phần II – Đính kèm

Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thủ tục:  Đính kèm

Bước 4: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Đầu mối liên hệ:  Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Điều 31 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Thủ tục: Đính kèm

Bước 5: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường – Đính kèm

Bước 6: Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục tiêu dự án

Đầu mối liên hệ:  Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Thủ tục: HD 17- Hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất

Tải về Hướng dẫn 17

Bước 7: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (nếu có); thẩm định thiết kế cơ sở

Đầu mối liên hệ:  Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục:

– Căn cứ theo Điều 54 Luật xây dựng năm 2014 quy định về những nội dung cần báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Bước 8: Lập, thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công; dự toán (nếu có); cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các giấy phép điều kiện khác có liên quan

Đầu mối liên hệ:  Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ; Công An TP Cần Thơ

Thủ tục:

HD 24- Hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng – Đính kèm

— Quy trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (TT 42) – Đính kèm

Bước 9: Triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác dự án

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Căn cứ Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014

Tin Mới