spot_img
spot_img
spot_img
Trang chủTrình tự thủ tục đầu tưLựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có...

Lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

2. Lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất:

Phạm vi áp dụng: Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ; Dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư)

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, định hướng liên quan đến dự án.

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Hướng dẫn số 24 về một số nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng.

Đính kèm Hướng dẫn số 24 –

 Bước 2: Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thể đề xuất bổ sung dự án mời gọi đầu tư (nếu dự án chưa có trong danh mục mời gọi đầu tư được công bố), gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về thu hồi đất đối với dự án.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng ủy ban nhân dân Cần Thơ

Bước 3: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (không ghi thông tin nhà đầu tư), làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng ủy ban nhân dân Cần Thơ

Thủ tục: Đính kèm

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố mời quan tâm đối với dự án.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 5: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, kèm hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

Bước 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của các nhà đầu tư nộp.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 7: Bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng Cần Thơ

Bước 8: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia đấu thầu theo quy định.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 9: Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu có tờ trình và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 10: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bước 11: Nhà đầu tư trúng thầu nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu cho cơ quan quản lý nhà nước có chức năng căn cứ tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng.

Đầu mối liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Bước 12: Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Bước 13: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Bước 14: Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (nếu có); thẩm định thiết kế cơ sở.

Đầu mối liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường  

Thủ tục: TT 18 – Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 15: Nhà đầu tư lập, thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công; dự toán (nếu có); cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đầu mối liên hệ: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ; Công An TP Cần Thơ

Thủ tục:

HD 24- Hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng – Đính kèm

-Quy trình thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (TT 42) – Đính kèm

Bước 16: Triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác dự án

Đầu mối liên hệ:  Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Thủ tục: Căn cứ Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 4, Nghị định 15/2021/NĐ-CP

 

 

Tin Mới