spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Thông tin chung
Trình tự thực hiện đầu tư vốn ngoài ngân sách
Thông tin liên hệ

THÔNG TIN CHUNG

Trình tự thực hiện đầu tư vốn ngoài ngân sách

Phạm vi áp dụng: Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ; Dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư).

THÔNG TIN LIÊN HỆ