spot_img
spot_img
spot_img

Trình tự thực hiện đầu tư vốn ngoài ngân sách

Phạm vi áp dụng: Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ; Dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư).